Правилници и планове

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” СЕЛО ЛЕСНОВО УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020

ЕКИП ПО гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – нормативни и организационни основания за формиране

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕД ЗА КОМБИНИРАНО ОЕСР И ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Основно училище „Христо Ботев” село Лесново за учебната 2021/2022 година

ПЛАН за контролната дейност директор

ПЛАН за дейността на комисията по превенция на противообществените (асоциалните) прояви на учениците през уч. 2021/2022 г

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

План дейност екип обхват

Годишен план на Целодневна организация на учебния ден

План методическо обединение Начален етап

УЧЕБЕН ПЛАН I - VII КЛАС

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЦОУД

Форми на обучение

Годишен план